Slik investerer du i Crowdfunding! (2023)

Crowdfunding, eller folkefinansiering på norsk, har blittpopulært de siste årene. Men hva er det og hvordan kan du tjene penger på å investere i det?

//Reklame - inneholder link til min samarbeidspartner Kameo//

Det finnes mange typer crowdfunding. Ordet brukes om aksjeemisjoner i små selskap, om støtte til veldedige formål og til lånebasertfolkefinansiering.

Det er det siste jeg skriver om her. At en gruppe mennesker går sammen om å låne ut penger til en bedrift/et prosjekt. Utlånet av penger går via en plattform. Kameo er et eksempel på en slik plattform. De erblant de største låneplattformene i Norden, og gjennom dem kan du låne ut pengene dine til prosjekter i Norge, Sverige og Danmark.

Hvorfor vil bedriftene låne penger av deg og meg?

Det kan være ulike grunner til at et selskap trenger å låne penger. Hvis vi tar utgangspunkt i et eiendomsprosjekt, som det er mye av på crowdfunding-plattformene, trenger de penger til å kjøpe eiendom og bygge opp hus og hytter. Penger tjener de først når huset selges helt i slutten av prosjektet.

Bankene har strenge krav til utlån og kan ikkelåne ut til alle prosjekter i alle faser. Daer crowdfunding et alternativ. Crowdfunding har høyere rente enn et banklån, men et slikt lån kan gjøre at bedriften får startet opp.

Hvorfor skal du låne ut pengene dine?

Selv investerer jeg i crowdfunding fordi det er gøy å vite akkurat hva pengene mine skal brukes til. I motsetning til investeringer i aksjer og fond vet jeg akkurat når jeg skal få tilbake de investerte kronene mine, og akkurat hvilken rente jeg får(mellom 5 og 15 % hos Kameo).

Sammenlignet med å ha penger stående på en sparekonto er rentene du får skyhøye.

Hva må du tenke på før du investerer?

Du må tenke på risiko. Hva er risikoen for atbedriften du låner ut penger til ikke klarer å betale tilbake pengene?

Plattformen du investerer gjennom har allerede gjort sin vurdering. Først ved å godta å låne ut penger til denne bedriften. I podcastepisoden du kan høre her forteller Linn Hoel Ringvoll fra Kameo at de aller aller fleste søknadene ikke blir innvilget. Når plattformen innvilger lånesøknaden, jobber de frem en risikoklasse for lånet. Det er med på å gjøre det enklere for oss investorer å forstå hvor stor risiko vi tar når vi velger å investere noen av sparepengene våre i lånet.

Risikoklassene går fra A(lavest risiko) til E(høyest risiko). Risikoen avspeiles også i renten som er satt for lånet. Den kan være fra 5-15 %, og er typisk høyest der risikoen for mislighold er størst.Hele rentebeløpet går til investoren,altså vi som låner ut penger til prosjektet.

Kan jeg tape alt?

Ja, du kan tape alt. Misligholdes lånet og selskapet ikke har verdier som kan kreves inn kan du tape alt. Men sjansen for å tape alt er ikke veldig stor. Kameo har siden 2016 formidlet over 1 milliard i lån til fast eiendom, og kun 5 av lånene har gått i mislighold. Av de 5, har 4 blitt fullt tilbakebetalt til investorene med renter og forsinkelsesrenter, og det siste er fortsatt under tvangsinndrivelse. Regner man lånet som er under tvangsinndrivelse som tapt, gir det et statistisk tap på 0,22%.

Når investorene får tilbake pengene sine selv om lånet blir misligholdt, så kommer det av at det er stilt sikkerheter for lånet. Men "sikkerhet" kan være mye forskjellig og du kan høre Linn snakke litt om dette i podcastepisoden. Og selv om Kameo krever sikkerhet for alle de lånene som de formidler, så varierer dette fra plattform til plattform. Om det stilles sikkerhet og hva sikkerheten består i kan du finne i prosjektbeskrivelsen for det konkrete lånet.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er enkelt å komme i gang med crowdfunding. På plattformen ser du aktuelle lån. På hvert lån kan du lese hva pengene dine skal bruke pengene til, når du får dem tilbake, hvilken rente du får og hvilken risikoklasse lånet har.

Du logger inn medbank- ID, legger inn bud og betaler investeringen med KID-nummer.HosKameo kan du investere helt ned i 500 kr per lånog det koster ingenting.

Hver måned får du renter inn på bankkonto fra hvert lån. På de fleste lånene får du ikke innskuddet tilbake før lånet avsluttes.Hos Kameovariererdet fra3måneder til 3 år. Noen lån utbetaler avdrag sammen med rentene hver måned.

Selv har jeg laget en egen konto i nettbanken min for alle disse småbeløpene som kommer fra lånene hver måned. Det gjør den vanlige brukskontoen min mer oversiktlig samtidig som jeg får fulgt med på renteinntekter og reinvesterer fra denne kontoen.

Lånene på plattformen blir fort fulltegnet, så skal du investere i crowdfunding er det lurt å registrere seg som bruker allerede før du ser et lån du vil investere i. Abonner på nyhetsbrevet deres så får du e-post om lånene et døgn før de blir tilgjengelig på plattformen.

Kom i gang nå ved å trykke her!

Hør podcastepisoden her!

Slik investerer du i Crowdfunding! (1)

Kameo svarer på spørsmål fra dere!

Etter podcastepisoden om crowdfunding har det kommet inn en del spørsmål fra dere. Sammen med Linn Hoel Ringvoll fra Kameo har jeg svart på disse her.

Skatt

Skatter man av gevinsten?

Renter beskattes som kapitalinntekt med 22%. Pengerådet hadde enpodcast om akkurat dette i januar. Pengerådet-episoden om skatt på crowdfunding kan du høre her.

Trekkes skatten underveis eller oppgir man det i selvangivelsen og fårderetter et skattekrav?

Kameo innrapporterer investorenes skatteposisjoner til skatteetaten påårlig basis. Kameo trekker altså ingen skatt, men skatten kommer ferdig utfyltpå skattemeldingen din.

Får man skrevet av på skatten om man skulle tape pengene?

For et langt og teknisk svar scroll ned til bunnen av denne siden. Kort oppsummert:

  • Har du investert i lån som del av virksomhet, vil du ha fradragsrettfor tap på fordringen og på tapte renter
  • Har du investert i lån uten at det inngår en "virksomhet",vil du ha fradragsrett på tape renteinntekter. Det er noe mer uklart om detogså er fradragsrett for tap på fordringen - altså investeringendin, eller"hovedstolen", som låntaker skal tilbakebetale.

Praktiske spørsmål

Kommer rentene inn på en konto i banken?

Rentene betales inn av låntaker til Kameos klientkonto. Derfra fordelerKameo innbetalingen på investorene etter den forholdsmessige brøken hver enkeltinvestor holder i lånet. Rentebetalingenoverføres da til investorens"Kameo-konto", som er investorens allokerte del av klientkontoen. Deter denne kontoen du får opp saldoen på når du logger inn påkameo.no.Fra denne kontoen kandu investere i nye lån i Norge, eller overføre til svenskog dansk konto og investere derfra i svenske og danske lån. Er rentene ikkereinvestert før torsdagen etter renteutbetalingen, betalerKameo de ut til denordinære bankkontoen som du har knyttet til din Kameo-profil. Detteskyldes lokale lovkrav.

Kan man bruke ASK til dette?

Rentene skattlegges som kapitalinntekt med 22% og kan ikke inngå iASK-konto. Vi synes naturligvis det er veldig synd at myndighetene på dennemåten favoriserer investeringer i store,børsnoterte selskaper, fremfor åinsentivere investeringer i små og mellomstore selskaper, og jobber for å fåendret reglene om hvilke investeringer som kan holdes på ASK-konto.

Oppretter man en profil som man investerer gjennom eller er det «på nytt»hver gang man investerer i et lån?

Før du kan gjøre første investering påkameo.nomå duregistrere navn og svare på noen spørsmål som Kameo må stille deg i henhold tilhvitvaskings- og terrorfinansieringsregelverket. Dubekrefter identiteten dingjennom BankID, og vi kontrollerer eierskapet til den bankkontoen duknytter til profilen din. Når du har opprettet profil kan du investere i åpnelåneauksjoner påplattformen. Neste gang du vil investere i et lån, logger duinn med brukernavn og passord.

Hver investering i lån påkameo.noer direkte lån. Du må med andre ordsette deg inn i prosjektet og låntakeren, og gi bud i låneauksjonen for å væremed i nye investeringer. Det er altså ikkesom et fond, der du kan sette inn etbeløp som så forvaltes og spres på flere lån, reinvesteres og til sluttutbetales i henhold til en investeringsstrategi. Crowdlending er foreløpig forlite i Norge tilat fondsløsninger er attraktive og egentlig mulige ågjennomføre i praksis. I Sverige derimot finnes slike løsninger, og man kan nokforvente at det kommer hit også når grensekryssendeinvesteringer forenkles nårEUs crowdfunding-forordning er gjennomført også i Norge.

Under registreringen fikk jeg spørsmål om jeg ville opprette konto iSverige og Damnark. Hvilke fordeler eller ulemper er det med å investere idisse landene?

Det koster ingenting å opprette svensk og dansk Kameo-konto, og medslike konti kan du investere i lån også i Sverige og Danmark. Fordelen er at dupå den måten kan investere mer, fordi dufår tilgang på flere lån på korteretid, uten at du må øke eksponeringen din i enkeltlån; og at du sprer risikogjennom å ta eksponering i andre geografiske markeder. Ulempen er at du pådennemåten tar en valutarisiko, siden også de skandinaviske valutaene svingermot hverandre. Skal du investere grensekryssende anbefaler vi derfor at duinvesterer små beløp i flere lån over lengretid, og gjerne i lån som forfallertil tilbakebetaling løpende eller til ulike tidspunkt, slik at du ikke fårsammenfallende valutaeksponering på større beløp. Over tid vil svingningenesannsynligvis gåbegge veier for både ut- og innbetalinger og dermed jevnehverandre ut.

Kan Kameo lage en app? Hadde vært gøyere å se grafer og få varsler på appenn i mail.

Vi skal være forsiktige med å love noe, men en app-løsning er noe vivurderer.

Risiko

Hva er grunnen til at de fleste som investerer i crowdfunding begrenser dettil 10-20 % avsin portefølje?

Både den amerikanske og den felleseuropeiske crowdfunding-reguleringenkrever at plattformene anbefaler maksimalt 10% eksponering mot crowdfunding. Någjelder jo ikke noen av disseregelverkene her i Norge (ennå), men det gir joen grei pekepinn på hva myndighetenes syn ut frainvestorbeskyttelseshensyn er. Når det er sagt så er det opp til hver ogenkelt investor å avgjørehva slags risikoapetitt hun eller han har. Det erogså greit å ta med i vurderingen at disse generelle anbefalingene om en maksgrensepå 10% dekker alle former for crowdfunding, det vil si bådetegning av unoterteaksjer i start-ups, usikrede driftslån til selskaper i tidligfase, lån tilforbrukere og lån med god sikkerhet. Har du valgt å bruke helecrowdfunding-potten din på lån med godsikkerhet, tenker jeg at du kan bevegedeg litt opp i andeler uten at risikoen nødvendigvis blir uakseptabel.Det som likevel er felles for alle selskaper som finansierer seg viacrowdfunding, er at det er selskapet som er ansvarlig for tilbakebetaling avlån og betaling av renter, eller for å vokse slik ataksjeinnskuddet ditt kangi avkastning over tid. Klarer ikke selskapet å betjene forpliktelsene sine,taper du investeringen din med mindre det er en veldig god sikkerhet som kandekke tapet.Særlig om du har en miks av aksjebasert, usikrede og sikrede lån,så må du anta at noen av investeringene kan gå helt tapt. Da er den bestesikkerheten mot store tap å spre investeringene overmange - så mange som mulig- selskaper, med mindre du da er vanvittig god på å spottetidligfasekvaliteter som kan forsvare at du går all inn i noen fåinvesteringer. Siden de fleste av oss ikkeer forunt slike WarrenBuffet-egenskaper, anbefaler vi å spre investeringene over mange prosjekter ogselskaper.

Er det fortsatt regnet som høyrisiko selv om man sprer investeringene påmange små eiendomslån(500-1000 kr per lån) og vurderer hvert lån nøye før manlegger penger i det?

Å gi lån til enkeltselskaper i mer eller mindre tidlig fase av somvirksomhet er høyrisiko. Det er ingen regulering som p.t. "avgjør"denne kvalifikasjonen, men det enkle utgangspunkt at hver enkeltlåntakerganske enkelt kan la være å betale, gjør at slike investeringer har høy iboenderisiko. Ved å spre investeringene på mange prosjekter og låntakere reduseresrisikoen, fordi de statistisksett gjør de fleste låntakere opp for seg og defleste prosjekter lar seg gjennomføre slik at lån kan tilbakebetales medrenter.

Nå er historisk avkastning og historiske resultater slett ingen garantifor fremtidige resultater, men det er ikke irrelevant at Kameo har formidletlån for 1,2 milliarder, hvorav rundt 40-45% er tilbakebetalt til långiverne medrenter, og hvor resten er utestående lånsom med ett unntak betjenes med rentersom forutsatt. Av 370 lån er det kun 5 så langt som har gått i mislighold, og 4av disse er fullt ut tilbakebetalt til investorene med renter ogforsinkelsesrenter. Det siste lånet - unntaket - er for tiden undertvangsinndrivelse, så det gjenstår å se hva resultatet blir for investorene pådet lånet.

På plattformen ser jeg at samme selskap lånerpenger flere ganger. Øker det risikoen for meg som investor å delta i flereav dem?

Det kommeran på strukturen ilånene.I byggelån legges ofte hvert prosjekti separateaksjeselskaper der risikoen i det enkelte prosjektet kapsles inn i detselskapet. Sikkerhetene som tilbys vil da vanligvis være knyttet til detenkelte prosjektet, slik at risikoene erseparerte. Men er det stiltmorselskapsgaranti for ett av lånene, så flytter risikoen seg oppover i kjeden,og du vil i realiteten få sammenfallende eksponering i de to lånene. Det sammeskjerdersom det er stilt andre sikkerheter på tvers i konsernet, for eksempelpant i fordringer oppover i konsernet, eller pant i eiendom som ligger i andrekonsernselskaper enn låntakerselskapet.

Risiko er ikke bare juss ogteknikaliteter, men også realiteter. Dersom det blir problemer på ett prosjekti en konsernstruktur, så kommer en ikke unna at mye oppmerksomhet og ressurservil bli drevet mot prosjektet som har problemer. Selv om prosjektene juridisker holdt separert i konsernet, vil problemer på ett prosjekt ofte ha negativpåvirkning på andre prosjekter i konsernet.Når man gir flere lån til sammelåntaker, enten samme låntakerselskap flere ganger eller et annet selskapi samme konsern, bør man ha i bakhodet at mislighold på ett av de lånene oftevilinnebære en økt risiko for mislighold på de andre lånene man har til sammelåntaker.

Men så er det jo ikke alltid det er negativt å gi flere lån til sammelåntaker. Ofte vil en låntaker som skal ha byggelån ha behov for å fåutbetaling i transjer eller deler. Det sparer låntakeren forrentekostnader, oggir långiverne god kontroll over prosjektet. Når lån som er en slik transjeeller del av et større planlagt lån legges ut på plattformen, så fremgår det avprosjektbeskrivelsen atlånet er en del av et større lån, og hvilken del avprosjektet akkurat denne transjen skal finansiere. Kommer du over et lån medtransjestruktur kan det være fornuftig å ikke gå all inn i førstetransje,men spre investeringen ut over låneprofilen. Går du for eksempel vanligvis innmed 5000 kroner i crowdlending-lån, ville jeg ha spredt de 5000 ut over deplanlagte transjene. På denmåten får du også et mer levende bilde av hvordaninvesteringen din er med på å drive verdiskapningen og prosjektet fremover, ogdu tar ned risikoen for at noe uforutsett skulle føre til tap utoveribyggeperioden.

Og til slutt, som lovet, det lange svaret på skattefradrag på tapte penger:

Kameo kan ikke gi skatterådgivning, men de rådene vi har fått og ut fra deninformasjonen som er tilgjengelig hos bl.a. skatt selv, gjelder følgende:

Fradragsrett for skatt følger i utgangspunktet avskattelovens§ 6-2 andre ledd: "Det gis også fradrag for annet tap

ivirksomhet

, herunder

endelig konstatert tap

på uteståendefordring".

Forutsetningen for denne fradragsretten er at:

  • fordringen har en tilstrekkeligtilknytning til næringsvirksomhet i skattelovens forstand (dvs, bl.a., atvirksomheten er egnet til å gå med overskudd over tid); og
  • at tapet er endelig konstatert.

Hvorvidt din investering kan sies å være en del av næringsvirksomhet måvurderes konkret. Driver du næringsvirksomhet har du trolig en regnskapsførersom kan svare på om fradragsvilkårenefor din virksomhet er oppfylt.Driver du ikke næringsvirksomhet, vil du ikke ha fradragsrett etter dennebestemmelsen.

Skatteloven § 9-4 jf § 9-3gir også fradragsrett for tap på visse fordringer,også private fordringer. Bestemmelsen skiller mellom enkle fordringer ogmengdegjeldsbrev. Siden andeler i lån viacrowdlendingplattformer bare haren begrenset omsettelighet, er det noe uklart om disse fordringene kan ansessom mengdegjeldsbrev som gir fradragsrett. Vi noterer at enkelte andre norskeplattformer ganske kategorisk legger til grunn at tap på fordringer mot låntakerevia plattform gir fradragsrett, men det er greit å være klar over at denfradragsretten ikke er krystallklar. Til inntektfor fradragsretten kan manargumentere med at låneandelene opplagt er utstedt med standard og fellesutforming hvor hver långiver besitter et visst antall låneandeler på 500 krhver, og atlåneandelen under visse vilkår kan omsettes. Begrunnelsen forskatteregelens avgrensning mot mengdegjeldsbrev har vært at det sjeldenforeligger gevinst på muntlige fordringer og andregjeldsbrev ennmengdegjeldsbrev, og at det ikke var ønskelig at det offentlige bidrar til åredusere reelle eller fiktive tap på slike fordringer gjennom skattereglene.Uttalelser i forarbeidene tilskatteloven taler for at man har ment å rammerent private/personlige fordringer, hvor det det vil være svært vanskelig åføre kontroll med at tap faktisk er pådratt, hvilket ikke vil være tilfelle fordefordringene vi snakker om i crowdlending-sammenheng.

Tap knyttet tilrenterer derimot rimelig klartfradragsberettiget etter skatteloven § 9-4 jf § 9-3, fordi det er skattepliktknyttet til gevinst også på enkle fordringer "dersom verdien av fordringentidligere har vært regnet som skattepliktig inntekt eller har inngått i etgevinst/tapsoppgjør med skatterettslig virkning for fordringshaver".

For sammenhengens skyld nevner vi også atskatteloven § 6-2 (1)etterordlyden også gir fradragsrett for tap utover tap i virksomhet. Så vidt viforstår gjelder reglene i denne bestemmelsenlikevel bare dersom fradrag ikkeer særskilt regulert i kapittel 9, noe som tap på fordringer er jf forrigeavsnitt.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 11/30/2022

Views: 6255

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.